Search form

Luk ma Peba 6:2

2Sɨ nɨnda Parisai rɨga endento da, “Nangga pae wɨn onggɨtyam mɨle yomnɨkya rɨnte re ma yiyag e omnɨkam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?”