Search form

Luk ma Peba 6:20

20Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga yɨrɨk unjomkeninonj, ɨ yindonj da,

“Wɨn b'ogɨl omni rɨga im jɨ yepim re wɨn gasa kesand wekenyɨt,

mop nokɨp God ma pumb tungg re wa maemb jɨ.