Search form

Luk ma Peba 6:21

21Wɨn b'ogɨl omni rɨga im jɨ yepim re yu wɨn owoupand wekenyɨt,

mop nokɨp God opima wen ngor tamnɨkiny.

Wɨn b'ogɨl omni rɨga im jɨ yepim re yu yii aenindam,

mop nokɨp wɨn opima ngongong taenindam dem.