Search form

Luk ma Peba 6:22

22Wɨn b'ogɨl omni rɨga im jɨ, ra Rɨgamna B'ɨga map rɨgap wen negɨr yɨr ke yɨr tangranj, ɨ kwa ra rɨgap wen kak teaenanj, ɨ wen tesadrenanj, ɨ dɨde waina nyɨ ɨsaya teyenanj negɨr mos pɨla.