Search form

Luk ma Peba 6:23

23Sɨ wɨn b'ogla sam kɨma ngolengole taenindam dɨde sam kɨma b'atrurkenindam onggɨt bibɨrɨnd, mop nokɨp wa opima ukoijog mɨra ebnainy de pumb tungg wa. Mop nokɨp towaina b'uwarɨp odede yɨpa rɨrɨrkɨp nya kena bageyam amnenento.