Search form

Luk ma Peba 6:26

26God ma sake wɨn kɨma,

ra komkesa rɨgap b'ogɨl yɨt nena tapurenanj wa gatab,

mop nokɨp towaina b'uwar odede yɨpa rɨrɨr nya kena b'anygɨnena bageyam amnenento.