Search form

Luk ma Peba 6:31

31Ɨ wɨn ɨja na rɨga wa gasa tamnɨkaenindam odede rɨngmim re wɨn singi aenindam nangga im ra rɨgap wa tamnɨkauranj.