Search form

Luk ma Peba 6:32

32Ɨ ra wɨn rɨga singi teyenindam yepim re wen singi eyenanj, sɨ wɨn nangga b'ogɨl ɨsnawa e okasya onggɨt waina singi b'iyena mɨle ke? Makwa ɨta, mop nokɨp negɨr mɨle rɨgap toda kwa opima rɨga singi eyenanj yepim re ten singi eyenanj.