Search form

Luk ma Peba 6:33

33Ɨ kwa ra wɨn rɨga wa b'ogɨl wɨko tamnɨkaenenindam yepim re wa b'ogɨl wɨko amnɨkenenauranj, sɨ rɨngma, wɨn rɨrɨr e b'ogɨl ɨsnawa okasya onggɨt waina b'ogɨl wɨko omnɨka mɨle ke? Ma rɨrɨr e, negɨr mɨle rɨgap toda kwa opima odede mɨle amnɨkenenanj.