Search form

Luk ma Peba 6:34

34Ɨ ra wɨn rɨga wa wulkɨp tagonindam ya pɨlkaim ra wɨn singi da ton kwa mɨra wa tetendauranj, sɨ rɨngma, wɨn rɨrɨr e b'ogɨl ɨsnawa okasya onggɨt waina mɨle ke? Ma rɨrɨr e, negɨr mɨle rɨgap toda kwa opima nɨnda negɨr mɨle rɨga wa wulkɨp agonenenauranj, nokɨm da ɨdenat toda kwa mɨra takatenanj onggɨt ogoni wulkɨp rɨrɨrɨnd.