Search form

Luk ma Peba 6:35

35Ajɨ wɨn waina geja rɨga singi teyenindam, ɨ towa b'ogɨl wɨko tamnɨkaenenindam, ɨ kwa towa wulkɨp tagonenenindam ajɨ goro odede nony menamena kɨma da, ‘Ton opima amaya mɨra sowa nɨtendauranj.’ Ra wɨn odede mɨle tamnɨkenindam, waina mɨra ra ukoijog e tainy dem, ɨ wɨn kwa Pumbjog Godɨmna b'ɨga im taukindam. Mop nokɨp Ton re kear b'amnena Rɨga e towanɨm yepim re maka Tin sɨteket yɨt yomnɨkenenyi dɨde kwa yepim re negɨrjog mɨle amnɨkenenanj.