Search form

Luk ma Peba 6:37

Goro B'ɨsagɨka Mɨle Tamnɨkinam

(Mat 7:1-5)

37“Ɨ wɨn goro rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle tamnɨkina, sɨ wɨda makwa ɨta b'ɨsagɨka okatenya dem. Ɨ wɨn goro rɨga negɨr ma b'ɨsagɨkand taramitenina, sɨ wɨda makwa ɨta negɨr ma b'ɨsagɨka okatenya dem. Ɨ wɨn b'ogla nɨnda rɨga wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkaenindam rɨnsim re wa amnɨkauranj, sɨ God daka opima waina negɨr mɨle awɨr tamnɨkaeniny.