Search form

Luk ma Peba 6:38

38Wɨn b'ogla tagonindam, sɨ God kwa opima wa tagoniny. Mop nokɨp God opima wanɨm mɨra ɨtendam odede yɨpa wɨp tondon wa takatenainy rɨja na re wɨn rɨga wa tondon akatenautondam. Sɨ Ton ma onggɨtyam tondon rɨrɨr nena im wa tagoniny, ajɨ Ton opima onggɨtyam tondon rɨrɨrɨnd yɨndangɨr tamnɨkiny, ɨ temlandeniny, ɨ tegiyatneniny, ɨ dɨde taikɨnsiny tu ɨsangendam. Seg Ton ket teyeniny wa pɨlwa dɨde wa yɨm kumbɨnd taramkiny.”