Search form

Luk ma Peba 6:39

39Ɨ Yesu kwa yɨpa tendam yɨt towa usekawonj da, “Ma, rɨrɨr e yɨrdɨdɨ rɨgat yɨrdɨdɨ rɨgand wɨp yii menonɨm? Sɨ rɨngma, ma osiya ton nɨmognɨmog yɨpand sap totenjya de kip bora wa?