Search form

Luk ma Peba 6:4

4Sɨ rɨdede na ton b'ɨgaronj Godɨmna yɨnamet wa? Ɨ rɨdede na ton yɨna sana

awinonj rɨna re gog yɨbnonj komkesa rɨga wanɨm owowɨm ajɨ yɨna sɨ rɨga wa nena ma owou? Ɨ kwa daka rɨdede na ton onggɨtyam yɨna sana nɨnda ton kɨma menonam rɨga wa akainonj?”