Search form

Luk ma Peba 6:41

41Nangga pae man yɨr pɨpla yɨr yiyenyɨt moina rɨgamna yɨrkɨpɨnd, ajɨ kwa nangga pae man maka b'obogɨl wumɨr yokatenyɨt wulpas gatab moinajog yɨrkɨpɨnd?