Search form

Luk ma Peba 6:42

42Rada man ma ɨta molenggyam ɨtemb wulpas yɨr ongong yiyenyɨt rɨnte re yɨbɨm moinajog yɨrkɨpɨnd, sɨ rɨngma, rɨrɨr e man mor rɨgand odede omnyɨt da, ‘Kor rɨga! Mabe kon yɨr pɨpla mewaikitawɨn moina yɨrkɨp ke'? Sɨ man re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga et. Sɨ man naska moina yɨrkɨp ke wulpas yewaikite! Ɨ ɨngkaemb ket man onggɨtyam yɨr pɨpla pɨtakɨpɨnd yɨr onget rɨnte re yɨbɨm mor rɨgamna yɨrkɨpɨnd, ɨ ket man ɨtemb yɨr pɨpla ewaikitaet mor rɨgamna yɨrkɨp ke.