Search form

Luk ma Peba 6:43

Wul dɨde Tina Kɨp gatab Tendam Yɨt

(Mat 7:16-20; 12:33-35)

43“Ɨ b'ogɨl wul nanggɨt ma opima negɨr kɨp tejagɨkiny, ɨ toda kwa negɨr wul nanggɨt ma opima b'ogɨl kɨp tejagɨkiny.