Search form

Luk ma Peba 6:46

Nɨmog Met Oranga Rɨga

(Mat 7:24-27)

46“Ɨ wɨn ɨta nyɨ nuwatenenya da ‘Yonggyam, Yonggyam,’ ajɨ nangga paim wɨn maka amnɨkenindam nangga im re Kon nindenenyɨn omnɨkam?