Search form

Luk ma Peba 6:47

47Ɨ Kon wanɨm tendam yɨt ke tauyaenyɨn onggɨt rɨga gatab yet ra Kor pɨlwa ik ɨ Koina yɨtkak tutkundeniny dɨde omnɨkand b'itngaeny onggɨt yɨtkak rɨrɨrɨnd.