Search form

Luk ma Peba 6:48

48Sɨ ton re odede met oranga rɨga e yete re ngortod wa kip euka eyeniny rorte emkam, ɨ danda kɨma rorte ɨtot eyeniny, ɨ dɨde met oranga yiyeny onggɨt danda rorte kumbɨnd. Sɨ ra ket ukoi ngɨwɨr ik dɨde ngɨwɨrɨt met uwongneny, ajɨ makwa ɨta ɨmnɨneny, mop nokɨp ɨtemb re b'obogɨl orangi met e.