Search form

Luk ma Peba 6:49

49Ajɨ yet re Koina yɨtkak utkundeniny ajɨ maka ra b'itngaeny onggɨt yɨtkak rɨrɨrɨnd, ton re odede met oranga rɨga e yete re bab tumɨnd kip euka eyeniny rorte emkam, ɨ danda kesa rorte ɨtot eyeniny, ɨ dɨde ket onggɨt kumbɨnd met oranga yiyeny. Sɨ ra ngɨwɨrɨt met uwongneny, odenja ket tosmulis dɨde ket ma sobijog e met tonygɨk.”