Search form

Luk ma Peba 6:6

Yesu Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mat 12:9-14; Mak 3:1-6)

6Ɨ kwa yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Yesu Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa b'ɨgaronj, dɨde ket rɨga auyaeninonj. Ajɨ omanda yɨpa yɨmjog yɨm b'ɨkɨki kopa rɨga yɨbnonj.