Search form

Luk ma Peba 6:9

9Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kon mobe wen rarkisinɨn. Rɨngma, meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd nanggamog gog e b'ogɨljog tainy, gasa b'ogɨl omnɨkam o mɨnda negɨr omnɨkam? Rɨngma, yɨrkokar okawam o mɨnda yɨrkokar negɨr omnam?”