Search form

Luk ma Peba 7

Wan Andred (100) Roma Geja Rɨga Mopyamɨmna Gar ke Utkunda

(Mat 8:5-13)

1Ɨ re Yesu Tina komkesa opurena undwasinonj utkunda rɨga wa pɨlwa, onggɨt kak ke Ton Kaparnaum taun wa yikonj. 2Ɨ ademb de yɨpa wan andred (100) Roma geja rɨga mopyam yɨbnonj. Ɨ yɨpa tina nony ɨjai wɨko rɨga re kopa na yɨbnonj momta uj. 3Sɨ re ket ton Yesum gatab yɨdɨr yɨt utkundonj, ton ket nɨnda Ju rɨga waina elda rɨga etmɨkisinonj Yesum pɨlwa odede erkena kɨma da, “Rɨngma ngai Man metket, ɨ koina wɨko rɨga kopa ke ɨsakenjɨt.” 4-5Ɨ re ket ton wuwonj Yesum pɨlwa, ton kea danda kɨma Tin yɨgekito da, “Ton meraina Ju yɨtam rɨga opima singi eyeniny, dɨde tonɨt kwa meranɨm yɨr opmitenapu met yorangonj. Sɨ onggɨt paemb ton re ɨmɨnjog rɨga e yena ra Man yɨm okaet odede ɨsakenda mɨle ke.” 6Sɨ Yesu ket ton kɨma yikonj onggɨt geja rɨga

mopyamɨmna met wa. Sɨ Yesu re ma pɨn na awonj tina met ke, ɨ onggɨt geja rɨga mopyamɨt daka nɨnda ti rɨgawar etmɨkisinonj Ti pɨlwa, omnam da, “Yonggyam! Goro nony bebɨg tawɨm menonɨm kor met wa, nokɨp kon ma odede rɨrɨrkɨpjog rɨga en Men yɨt omnam da, 'Man b'ɨtgaret koina met wɨngɨr wa!’ 7Sɨ onggɨt paemb kon kolenggyam b'angwasɨn da kon re ma rɨrɨrjog rɨga en menonɨm mor pɨlwa. Ajɨ man yɨt nena yopulite, ɨ ɨdenat koina wɨko rɨga b'ɨtɨsakenj. 8Mop nokɨp koda re yɨpa juwai kɨma rɨga wɨra nate nɨbnyɨn dɨde kwa daka kor wɨrand opima geja rɨga nɨbnainy. Sɨ ra kon yɨpa geja rɨgand ingaen da ‘Meke,’ sɨ ton ɨta yik, ɨ ra kon kwa yɨpa rɨgand ingaen da ‘Metkɨm,’ sɨ ton ɨta ik. Ɨ kwa ra kon yɨpa koina wɨko rɨgand ingaen da ‘Man ɨtemb gasa yomnɨke,’ sɨ ton ɨta omnɨk.” 9Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, Ton kɨd kesa awonj ti gatab. Ɨ ket wɨp engendonj ukoi rɨga bobo wa pɨlwa yepiya re Tin yɨmta yundoko dɨde ket amninonj da, “Kon wen tamninyɨn da Kon maike ya pɨlnat odede ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga yodarond Israel rɨga wa wɨngɨrɨnd.” 10Ɨ re onggɨt geja rɨga mopyamɨmna ɨtmɨkiti rɨga ɨtekto de met wa, ton ket onggɨt kopa kɨma wɨko rɨgand yodaro re kea kwa tina pɨpmet wa ɨtendonj.

Yesu Yɨpa Mik Konggamna B'ɨga Uj ke Yutnyitonj

11Ɨ onggɨt kak ke re Yesu yikonj de yɨpa taun wa ogenaya da Nain, sɨ Tina b'auyaena rɨga dɨde ukoi rɨga bobo re kea Ton kɨma yɨpand wuwonj. 12Ɨ re Ton ket onggɨt taun mora wuswus wa awonj, rɨgap yɨpa uj b'ɨga tɨtɨnd iyo ɨ taun mora ke yopendo. Ɨtemb uj b'ɨga re ti mogɨm lesmɨta b'ɨga na, ɨ ti mog re mik kongga na. Ɨ onggɨt taun ke ukoi rɨga bobo kea dɨkɨnd ton kɨma ikonj. 13Ɨ re Yonggyam Yesu tin yɨr wongonj, Ton ma sobijog na tin kear womnonj. Ɨ ket tin womnonj da, “Goro yii tainɨm!” 14Seg Ton ket wus wa yikonj, ɨ ket ɨtemb uj rɨga iyenapu tɨt yesopayonj, sɨ tɨt iyena rɨgap owɨnkɨto ngɨrpu Ton uj b'ɨgand yomnonj da, “Kewar b'ɨga! Kon men motɨnyɨn da Utnyite!” 15Ɨ uj b'ɨga ket omitonj, dɨde ket yɨt opurena b'atomonj. Seg Yesu ket b'ɨga ti mogɨm wokawonj. 16Sɨ komkesa rɨgap moga na yokato, ɨ Godɨnd yesoureno odede yɨt kɨma da, “Ukoi bageyam kea pɨta ainy mera wɨngɨrɨnd.” Dɨde kwa endento da, “God kea Tina rɨga yɨr engendam tatupiny.” 17Ɨ ɨtemb Yesum gatab yɨdɨr yɨt re kea warabag auka yikenonj kupka Yuda eriya wɨngɨrɨnd dɨde komkesa wuswus eriya nata.

Baptiso Yoan gatab Yɨt

(Mat 11:2-19)

18Sɨ re Yoanɨmna b'auyaena rɨgap Yoanɨnd wumɨr yomno komkesa onggɨtyam mɨle gatab, Yoan ket nɨmog rɨga ara emokonj tina b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd. 19Ɨ ton ket ten etmɨkitonj Yonggyam Yesum pɨlwa odede ɨgekitam da, “Yesu! Ma man Kerisotet yet ra Godɨm pɨlke ik? O mɨnda sɨn yɨpa b'enga rɨga na yɨr ungauku?” 20Sɨ onggɨt nɨmog rɨgap ekonda Yesum pɨlwa, ɨ ket Tin yomnonda da, “Baptiso Yoante sɨn nɨtmɨkis mor pɨlwa men ɨgekitam da, ‘Yesu! Ma man Kerisotet yet ra Godɨm pɨlke ik? O mɨnda sɨn yɨpa b'enga rɨga na yɨr ungauku?’” 21Ɨ onggɨt wɨnɨnd re ton Yesund yɨt yomnonda, odedend Ton ket jogjog rɨga esakenjinonj b'engabenga wɨp kopa ke, ɨ jogjog negɨr wɨngawɨnga eaukeninonj negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga wa pɨlke, ɨ dɨde Ton ket yɨrdɨdɨ rɨga yɨr epangkinonj. 22Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Wɨn eka Yoanɨm pɨlwa! Ɨ tin wumɨr omnenya nangga na re wɨn yɨr anginya dɨde utkundenya, odede opi re da yɨrdɨdɨ rɨga yɨr epangkanj, ɨ gomgom rɨga menon akatenanj, ɨ leprosi kopa rɨga kɨlkɨp kesa aukanj, ɨ yɨpya dumdum rɨga utkundenanj, ɨ uj rɨga utnɨkanj, ɨ dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta auka yikeny gasa kesa rɨga wa pɨlwa. 23Sɨ God ma b'ogɨl ɨta ton kɨma yet ra onggɨtyam Koina mɨle gatab yɨt tutkunj ɨ ɨngkaemb ket ton maka sap totenj gar ke utkunda kesa mɨle wa.” 24Ɨ re Yoanɨmna bageyam rɨgap yiwatonda, Yesu ket Yoanɨm gatab yɨt b'atomonj rɨga bobo wa pɨlwa da, “Wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda wul kesa tungg wa? Rɨka rɨb ma ɨtegreni bus na? 25Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka otomanti b'ogɨl kobɨrgɨm b'ikoki rɨga na? Nayɨ, ma opima de. Ajɨ odede b'ogɨl ngɨndngɨnd kobɨrgɨm b'ikoki rɨga dɨde ukoi wulkɨp kɨma b'ogɨl gasa ingaena rɨga wekeny re king waina met nasim. 26Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka bageyam na? Owɨ ɨmɨnjog e, Kon wen tamninyɨn da ton re ukoijog bageyam e, ma odede e ɨt re naskanyam bageyam re dɨde. 27Sɨ ton re ɨntemb jɨ rɨga ya gatab e odede yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Yɨr, ɨta Koina bageyam ɨtmɨkisɨn dem Mor naska nya wa,

yet ra Mor wɨp ke menon okas ɨ Mornɨm menonɨm nya motngonjenau dem.’

28Ɨ Kon wen tamninyɨn, makwa ɨta yɨpa ukoijog nyɨ rɨga odede Yoan re dɨde komkesa rɨga wɨngɨrɨnd yena re konggap ukka eyenanj. Ajɨ yete re sobijogjog nyɨ rɨga yɨbɨm God ma pumb tunggɨnd, ton re ukoijog nyɨ rɨga e ajɨ Yoan re ma ukoi nyɨ rɨga e.” 29Ɨ re rɨgap Tina yɨt utkundo, komkesa rɨga dɨde teks imdayam rɨgap baptiso yokateno Yoanɨm pɨlke, dɨde ket endento da God re negɨr kesa dɨmdɨmjog e. 30Ajɨ Parisai rɨga dɨde gog yɨt wumɨrjog rɨga maka Yoanɨm pɨlke baptiso yokateno, sɨ ɨngkenaemb ton towalenggyam Godɨmna ɨsamki singi b'ɨsayo.

31Ɨ Yesu kwa yindenonj da, “Sɨ nanggamog gasa kae Kon yɨpa rɨrɨrkɨp tamninyɨn rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd? Sɨ ton nanggamog gasa kɨma im yɨpa rɨrɨr? 32Ton re yɨpa rɨrɨrkɨp rɨga im odede rɨngmim ra b'ɨga sobijog omnɨki tekeny nɨmog bobond tungg aband, ɨ yɨpa bobo b'ɨgawarɨp kwa yɨpa bobo b'ɨgawar yɨt tugwatenanj odede opurena kɨma da,

‘Sɨn pop wa pate ara epayau, ajɨ wɨn makwa omarkindam.

Ɨ sɨn pop wa nony b'uwou kɨma ger atangau, ajɨ wɨn makwa yii wuwenyɨt.’

33Mop nokɨp re Baptiso Yoan ikonj ɨ ton maka owoujog aweneninonj nɨnda rɨga re dɨde, ɨ maka ɨk anaikeneninonj, sɨ wɨn ti gatab endenenindam da, ‘Ton re negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga e.’ 34Ɨ re Rɨgamna B'ɨga ikonj, ɨ owou aweneninonj dɨde ɨk anaikeneninonj, sɨ wɨn endenenindam da, ‘Yɨr, Ton re oba owou dɨde oba ɨk onaika rɨga e, ɨ dɨde Ton re teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam towa rɨga e.’ 35Ajɨ komkesa rɨga yena re God Tina multekɨp ke angenkeneniny, tontemb ɨmɨnjogɨm yomnenyi da Godɨmna multekɨp re negɨr kesa dɨmdɨmjog e.”

Yɨpa Negɨr Mɨleyam Konggamna B'ogɨl Mɨle

36Ɨ Parisai rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Yesund yɨgekitonj Ton kɨma diyam awowɨm. Sɨ Yesu ket onggɨt Parisai rɨga ma met wa yikonj ɨ omitonj owoupund. 37Ɨ omanda onggɨt taunɨnd yɨpa negɨr mɨleyam kongga wɨbnonj. Sɨ re ton wumɨr awonj da Yesu ama diyam ainy onggɨt Parisai rɨga ma metɨnd, ton kea ngɨrangngɨrang gaya yiyonj yɨpa otomanti alabasta gɨmo botolɨnd. 38Seg ton ket Yesum kak ke onyitonj Tina pɨs wusɨnd, dɨde yii windonj ngɨrpu ket yɨrekɨp ke Tina pɨspam esankonj, ɨ ket tinajog mopngɨi ke esurenonj. Seg ton ket Tina pɨspam amongnenonj, ɨ dɨde ket ngɨrangngɨrang gaya ke esnɨkonj. 39Ajɨ re onggɨt Parisai rɨgat yet re Yesund yɨngaukonj yɨr yongonj onggɨtyam mɨle, ton ti nony mana yindonj da, “Rada ɨtemb Rɨga bageyam e, Ton kako wumɨr ainy da yeto ton, dɨde rɨdede konggato Tin yesopai, ɨ ɨtomb re negɨr mɨleyam kongga o.” 40Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Simon! Kor ɨta yɨpa yɨt mor usekam.” Ɨ todaka yindonj da, “Ouyaena Rɨga! Nusekae!” 41Sɨ Yesu yindonj da, “Rada ke yɨpa rɨgat nɨmog rɨga wa wulkɨp agoninonj mɨra ɨtendam, yɨpa rɨgam pɨlwa re ukoi wulkɨp tri tausɨn (3,000) Kina na, ɨ daka kwa yɨpa rɨgam pɨlwa re ma ukoi wulkɨp na tri andred (300) Kina na,+ 42ajɨ ton onggɨt nɨmog rɨgaina abitoro wulkɨp awɨr amnawonj ongandam, mop nokɨp ton ma rɨrɨr na awonda onggɨtyam abitoro ongandam. Sɨ rɨngma, onggɨt nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd yete onggɨt wulkɨp yonggyamɨnd ukoi kana singi yiyeny?” 43Simon mɨra yomnonj da, “Kon ɨja e nony aeny da ɨnte rɨga yamana re ukoijog abitoro wulkɨp awɨr yomnawonj ongandam.” Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Sɨ man re kea dɨmdɨm na mindenyɨt.” 44Ɨ Ton ket onggɨt konggam pɨlwa wɨp ɨtaingitonj, ɨ ket Simonɨm pɨlwa yindonj da, “Man ɨta jɨ onggɨt konggand yɨr wonget? Re Kon moina met wɨngɨr wa b'ɨgaren, man maka Kor nyɨ nokaet pɨspam b'ɨsekam. Ajɨ ton onggɨt konggat Koina pɨspamɨnd yɨrekɨp ke nɨsanɨk, dɨde ton ket tinajog mopngɨi ke nusureny. 45Man makwa ngai nomongnenyɨt simesime omnam, ajɨ re Kon moina met wa b'ɨgaren, ɨdenata ton ɨtomb b'atom Koina pɨspam omongnena, ɨ ton makaya seg ainy. 46Man maka olib gaya ke Koina mop yeauket, ajɨ ton ɨtomb kea ngɨrangngɨrang gaya ke Koina pɨspam eawɨk. 47Sɨ onggɨt paemb Kon men wumɨr motɨnyɨn da God kea tina jogjog negɨr mɨle awɨr womnainy, mop nokɨp ton kea ukoi kana singi niyeny. Ajɨ ya mana ra God sobijog kana negɨr mɨle awɨr omnainy, ton sobijog kana e Ken singi niyeny.” 48Ɨ Yesu tin womnonj da, “Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj.” 49Ɨ rɨga yepiya re Ton kɨma omnɨkto diyampund, endento towa wɨngɨrɨnd da, “Yete jɨ onggɨtyam rɨga, ɨte re ton kwa negɨr mɨle awɨr amnɨkiny?” 50Ɨ Yesu ket onggɨt konggand womnonj da, “Moina gar ke utkundat kea mor yɨrkokar mokau, sɨ man ngɨmbland meke!”