Search form

Luk ma Peba 7:10

10Ɨ re onggɨt geja rɨga mopyamɨmna ɨtmɨkiti rɨga ɨtekto de met wa, ton ket onggɨt kopa kɨma wɨko rɨgand yodaro re kea kwa tina pɨpmet wa ɨtendonj.