Search form

Luk ma Peba 7:16

16Sɨ komkesa rɨgap moga na yokato, ɨ Godɨnd yesoureno odede yɨt kɨma da, “Ukoi bageyam kea pɨta ainy mera wɨngɨrɨnd.” Dɨde kwa endento da, “God kea Tina rɨga yɨr engendam tatupiny.”