Search form

Luk ma Peba 7:17

17Ɨ ɨtemb Yesum gatab yɨdɨr yɨt re kea warabag auka yikenonj kupka Yuda eriya wɨngɨrɨnd dɨde komkesa wuswus eriya nata.