Search form

Luk ma Peba 7:19

19Ɨ ton ket ten etmɨkitonj Yonggyam Yesum pɨlwa odede ɨgekitam da, “Yesu! Ma man Kerisotet yet ra Godɨm pɨlke ik? O mɨnda sɨn yɨpa b'enga rɨga na yɨr ungauku?”