Search form

Luk ma Peba 7:2

2Ɨ ademb de yɨpa wan andred (100) Roma geja rɨga mopyam yɨbnonj. Ɨ yɨpa tina nony ɨjai wɨko rɨga re kopa na yɨbnonj momta uj.