Search form

Luk ma Peba 7:20

20Sɨ onggɨt nɨmog rɨgap ekonda Yesum pɨlwa, ɨ ket Tin yomnonda da, “Baptiso Yoante sɨn nɨtmɨkis mor pɨlwa men ɨgekitam da, ‘Yesu! Ma man Kerisotet yet ra Godɨm pɨlke ik? O mɨnda sɨn yɨpa b'enga rɨga na yɨr ungauku?’”