Search form

Luk ma Peba 7:22

22Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Wɨn eka Yoanɨm pɨlwa! Ɨ tin wumɨr omnenya nangga na re wɨn yɨr anginya dɨde utkundenya, odede opi re da yɨrdɨdɨ rɨga yɨr epangkanj, ɨ gomgom rɨga menon akatenanj, ɨ leprosi kopa rɨga kɨlkɨp kesa aukanj, ɨ yɨpya dumdum rɨga utkundenanj, ɨ uj rɨga utnɨkanj, ɨ dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta auka yikeny gasa kesa rɨga wa pɨlwa.