Search form

Luk ma Peba 7:25

25Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka otomanti b'ogɨl kobɨrgɨm b'ikoki rɨga na? Nayɨ, ma opima de. Ajɨ odede b'ogɨl ngɨndngɨnd kobɨrgɨm b'ikoki rɨga dɨde ukoi wulkɨp kɨma b'ogɨl gasa ingaena rɨga wekeny re king waina met nasim.