Search form

Luk ma Peba 7:26

26Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka bageyam na? Owɨ ɨmɨnjog e, Kon wen tamninyɨn da ton re ukoijog bageyam e, ma odede e ɨt re naskanyam bageyam re dɨde.