Search form

Luk ma Peba 7:27

27Sɨ ton re ɨntemb jɨ rɨga ya gatab e odede yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Yɨr, ɨta Koina bageyam ɨtmɨkisɨn dem Mor naska nya wa,

yet ra Mor wɨp ke menon okas ɨ Mornɨm menonɨm nya motngonjenau dem.’