Search form

Luk ma Peba 7:28

28Ɨ Kon wen tamninyɨn, makwa ɨta yɨpa ukoijog nyɨ rɨga odede Yoan re dɨde komkesa rɨga wɨngɨrɨnd yena re konggap ukka eyenanj. Ajɨ yete re sobijogjog nyɨ rɨga yɨbɨm God ma pumb tunggɨnd, ton re ukoijog nyɨ rɨga e ajɨ Yoan re ma ukoi nyɨ rɨga e.”