Search form

Luk ma Peba 7:29

29Ɨ re rɨgap Tina yɨt utkundo, komkesa rɨga dɨde teks imdayam rɨgap baptiso yokateno Yoanɨm pɨlke, dɨde ket endento da God re negɨr kesa dɨmdɨmjog e.