Search form

Luk ma Peba 7:3

3Sɨ re ket ton Yesum gatab yɨdɨr yɨt utkundonj, ton ket nɨnda Ju rɨga waina elda rɨga etmɨkisinonj Yesum pɨlwa odede erkena kɨma da, “Rɨngma ngai Man metket, ɨ koina wɨko rɨga kopa ke ɨsakenjɨt.”