Search form

Luk ma Peba 7:30

30Ajɨ Parisai rɨga dɨde gog yɨt wumɨrjog rɨga maka Yoanɨm pɨlke baptiso yokateno, sɨ ɨngkenaemb ton towalenggyam Godɨmna ɨsamki singi b'ɨsayo.