Search form

Luk ma Peba 7:31

31Ɨ Yesu kwa yindenonj da, “Sɨ nanggamog gasa kae Kon yɨpa rɨrɨrkɨp tamninyɨn rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd? Sɨ ton nanggamog gasa kɨma im yɨpa rɨrɨr?