Search form

Luk ma Peba 7:32

32Ton re yɨpa rɨrɨrkɨp rɨga im odede rɨngmim ra b'ɨga sobijog omnɨki tekeny nɨmog bobond tungg aband, ɨ yɨpa bobo b'ɨgawarɨp kwa yɨpa bobo b'ɨgawar yɨt tugwatenanj odede opurena kɨma da,

‘Sɨn pop wa pate ara epayau, ajɨ wɨn makwa omarkindam.

Ɨ sɨn pop wa nony b'uwou kɨma ger atangau, ajɨ wɨn makwa yii wuwenyɨt.’