Search form

Luk ma Peba 7:34

34Ɨ re Rɨgamna B'ɨga ikonj, ɨ owou aweneninonj dɨde ɨk anaikeneninonj, sɨ wɨn endenenindam da, ‘Yɨr, Ton re oba owou dɨde oba ɨk onaika rɨga e, ɨ dɨde Ton re teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam towa rɨga e.’