Search form

Luk ma Peba 7:35

35Ajɨ komkesa rɨga yena re God Tina multekɨp ke angenkeneniny, tontemb ɨmɨnjogɨm yomnenyi da Godɨmna multekɨp re negɨr kesa dɨmdɨmjog e.”