Search form

Luk ma Peba 7:36

Yɨpa Negɨr Mɨleyam Konggamna B'ogɨl Mɨle

36Ɨ Parisai rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Yesund yɨgekitonj Ton kɨma diyam awowɨm. Sɨ Yesu ket onggɨt Parisai rɨga ma met wa yikonj ɨ omitonj owoupund.