Search form

Luk ma Peba 7:39

39Ajɨ re onggɨt Parisai rɨgat yet re Yesund yɨngaukonj yɨr yongonj onggɨtyam mɨle, ton ti nony mana yindonj da, “Rada ɨtemb Rɨga bageyam e, Ton kako wumɨr ainy da yeto ton, dɨde rɨdede konggato Tin yesopai, ɨ ɨtomb re negɨr mɨleyam kongga o.”