Search form

Luk ma Peba 7:4-5

4-5Ɨ re ket ton wuwonj Yesum pɨlwa, ton kea danda kɨma Tin yɨgekito da, “Ton meraina Ju yɨtam rɨga opima singi eyeniny, dɨde tonɨt kwa meranɨm yɨr opmitenapu met yorangonj. Sɨ onggɨt paemb ton re ɨmɨnjog rɨga e yena ra Man yɨm okaet odede ɨsakenda mɨle ke.” 6Sɨ Yesu ket ton kɨma yikonj onggɨt geja rɨga

mopyamɨmna met wa. Sɨ Yesu re ma pɨn na awonj tina met ke, ɨ onggɨt geja rɨga mopyamɨt daka nɨnda ti rɨgawar etmɨkisinonj Ti pɨlwa, omnam da, “Yonggyam! Goro nony bebɨg tawɨm menonɨm kor met wa, nokɨp kon ma odede rɨrɨrkɨpjog rɨga en Men yɨt omnam da, 'Man b'ɨtgaret koina met wɨngɨr wa!’