Search form

Luk ma Peba 7:41

41Sɨ Yesu yindonj da, “Rada ke yɨpa rɨgat nɨmog rɨga wa wulkɨp agoninonj mɨra ɨtendam, yɨpa rɨgam pɨlwa re ukoi wulkɨp tri tausɨn (3,000) Kina na, ɨ daka kwa yɨpa rɨgam pɨlwa re ma ukoi wulkɨp na tri andred (300) Kina na,