Search form

Luk ma Peba 7:43

43Simon mɨra yomnonj da, “Kon ɨja e nony aeny da ɨnte rɨga yamana re ukoijog abitoro wulkɨp awɨr yomnawonj ongandam.” Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Sɨ man re kea dɨmdɨm na mindenyɨt.”