Search form

Luk ma Peba 7:44

44Ɨ Ton ket onggɨt konggam pɨlwa wɨp ɨtaingitonj, ɨ ket Simonɨm pɨlwa yindonj da, “Man ɨta jɨ onggɨt konggand yɨr wonget? Re Kon moina met wɨngɨr wa b'ɨgaren, man maka Kor nyɨ nokaet pɨspam b'ɨsekam. Ajɨ ton onggɨt konggat Koina pɨspamɨnd yɨrekɨp ke nɨsanɨk, dɨde ton ket tinajog mopngɨi ke nusureny.