Search form

Luk ma Peba 7:6

6Sɨ Yesu ket ton kɨma yikonj onggɨt geja rɨga

mopyamɨmna met wa. Sɨ Yesu re ma pɨn na awonj tina met ke, ɨ onggɨt geja rɨga mopyamɨt daka nɨnda ti rɨgawar etmɨkisinonj Ti pɨlwa, omnam da, “Yonggyam! Goro nony bebɨg tawɨm menonɨm kor met wa, nokɨp kon ma odede rɨrɨrkɨpjog rɨga en Men yɨt omnam da, 'Man b'ɨtgaret koina met wɨngɨr wa!’